ثبت آگهی شپینو
مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی

ثبت اگهی آگهی های استخدام بازارایاب و مدیر فروش مدیر بازاریابی از جمله شغل های مهم و تاثیر گذار در امر فروش می باشد. مدیر بازاریاب کسی است که کسب و کار را مدیریت می کند. مدیر بازاریابی یک مدیر بازاریاب ممکن است که مسئول چند کالا و خدمات باشد و یا ممکن است تنها […]